Експерти технічні

ТОВ «ГНМЦ» організовує і проводить навчання та атестацію фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки. Ми забезпечуємо високу якість підготовки як на первинному рівні навчання експертів технічних з промислової безпеки, так і на рівні підвищення кваліфікації діючих експертів за напрямами, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2017 року № 824.


До навчального процесу в ТОВ «ГНМЦ» залучаються фахівці вищої кваліфікації (доктори/кандидати технічних наук), національних вищих навчальних закладів та інші спеціалісти у сфері охорони праці та промислової безпеки. Після проходження навчання та успішної здачі іспиту, слухачі отримують посвідчення експерта технічного з промислової безпеки за формою, затвердженою Наказом Міністерства соціальної політики № 785 від 29.05.2018.


Навчальний процес здійснюється з використанням дистанційної онлайн платформи.


Перелік напрямів для підготовки експертів технічних з промислової безпеки:

 1. Проведення експертизи технологічної, конструкторської, технічної документації та експертизи додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки у будівництві.
 2. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування гірничорудної, нерудної та вугільної промисловості.
 3. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв.
 4. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування нафтогазовидобувної промисловості та геологорозвідки.
 5. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування газової промисловості з тиском природного газу не більше ніж 1,2 МПа і зрідженого газу — не більше ніж 1,6 МПа.
 6. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування газової промисловості з тиском природного газу понад 1,2 МПа.
 7. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження електроустановок та електрообладнання.
 8. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду:
 • котлів;
 • посудин, що працюють під тиском;
 • трубопроводів пари та гарячої води.

9.Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження:
 • вантажопідіймальних кранів;
 • підйомників;
 • ліфтів;
 • ескалаторів;
 • канатних доріг;
 • фунікулерів;
 • стаціонарних та пересувних атракціонів.

10.Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження технологічного транспорту.

11.Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження основних виробництв для:
 • харчової промисловості;
 • деревообробної промисловості;
 • легкої і текстильної промисловості;
 • агропромисловості;
 • целюлозно-паперового виробництва;
 • переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.

12.Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування в металургії та коксохімії.

13.Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування в машинобудівній та металообробній промисловості.

14.Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування для виконання вибухових робіт та робіт, що пов’язані з утилізацією зброї, експлуатацією устаткування і технічних засобів для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі.

15.Проведення експертного обстеження (аудиту) систем управління охороною праці, здійснення експертної оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

Перелік напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2017 року № 824, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2017 року за №723/30591ПОРЯДОК атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки


 1. Цей Порядок визначає процедуру атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки (далі — технічний огляд та/або експертне обстеження).
 2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають такі значення:експерт технічний з промислової безпеки — атестований фахівець, який має підготовку з питань проведення технічних оглядів та/або експертних обстежень та отримав право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження; атестаційна комісія — група кваліфікованих фахівців, визначена навчальним закладом, яка здійснює перевірку знань і практичних навичок та приймає рішення про надання права фахівцям на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження; навчальний заклад — суб’єкт господарювання незалежно від форми власності, який здійснює підготовку експертів технічних з промислової безпеки.
 3. До підготовки на експертів технічних з промислової безпеки допускаються особи, які мають ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю технічного спрямування та практичний стаж роботи на посадах відповідного технічного профілю не менше трьох років.
 4. Підготовка експертів технічних з промислової безпеки здійснюється за напрямами відповідно до Переліку напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2017 року № 824, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2017 року за № 723/30591, навчальними закладами за типовими навчальними програмами, розробленими Державною установою «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» з урахуванням пропозицій відповідних галузевих об’єднань організацій роботодавців (за їх наявності) та затвердженими Держпраці.Типові навчальні програми розміщуються на офіційному веб-сайті Держпраці.
 5. Для підготовки на експерта технічного з промислової безпеки особа подає до навчального закладу заяву у довільній формі із зазначенням напряму(ів) діяльності експерта технічного з промислової безпеки, копії документа про вищу освіту та трудової книжки.
 6. Особи, які пройшли курс підготовки, складають іспит атестаційній комісії. До складу атестаційної комісії залучається посадова особа апарату Держпраці або її територіального органу. До участі у роботі атестаційної комісії можуть залучатись фахівці профільних наукових закладів, інші спеціалісти у сфері охорони праці та промислової безпеки.
 7. Питання для іспиту формуються атестаційною комісією з урахуванням навчальних програм, зазначених у пункті 4 цього Порядку.
 8. Іспит вважається успішно складеним, якщо отримано не менше ніж 80 відсотків правильних відповідей. Результати іспиту заносять до протоколу засідання атестаційної комісії, який зберігається у навчальному закладі не менше 5 років.У разі ліквідації навчального закладу протоколи передаються на зберігання до відповідного архіву у порядку, визначеному законодавством.
 9. Особа, яка не склала іспит, може пройти теоретичне навчання повторно.
 10. Повноваження атестаційної комісії:

оцінка знань та практичних навичок при складанні іспиту осіб, які пройшли курс підготовки експерта технічного з промислової безпеки;

прийняття рішення щодо надання права на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження.

11.Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії та оформлюється протоколом, який підписується головою та членами комісії.

12.За результатами успішного іспиту навчальний заклад видає особі посвідчення експерта технічного з промислової безпеки за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

13.Для підтвердження своєї кваліфікації експерт технічний з промислової безпеки проходить у навчальних закладах періодичне (але не рідше одного разу на 3 роки) підвищення кваліфікації за типовими навчальними програмами, розробленими Державною установою «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» з урахуванням пропозицій відповідних галузевих об’єднань організацій роботодавців (за їх наявності) та затвердженими Держпраці.

За результатами проходження підвищення кваліфікації навчальний заклад видає свідоцтво (сертифікат) про підвищення кваліфікації.

14.Відомості про осіб, що пройшли підготовку та успішно склали іспит на експертів, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження, а також щодо проходження такими особами періодичного підвищення кваліфікації надаються протягом 5 робочих днів навчальними закладами до Держпраці, яка протягом 5 робочих днів розміщує їх на своєму офіційному веб-сайті.

15.У разі втрати або пошкодження посвідчення або свідоцтва (сертифіката) про підвищення кваліфікації навчальний заклад видає його дублікат, про що повідомляє Держпраці для розміщення відповідної інформації на її офіційному веб-сайті.


© All Right Reserved by ТОВ «ГНМЦ».
e-mail us: gnmcentr@gmail.com